HiQ Ứng Dụng Điều Khiển

Một ứng dụng điện thoại dùng để điều khiển các thiết bị được phát triển bởi HiQ.