Vấn Đề Khác

Điều khoản Dịch vụ

Cập nhật vào: May 23, 2019

Tổng quát

Trang web này do HiQ điều hành. Trong suốt trang web, cụm từ “chúng tôi”, và “của chúng tôi” đề cập đến HiQ. HiQ cung cấp trang web này, bao gồm tất cả thông tin, công cụ và dịch vụ từ trang web này cho bạn, người dùng, với điều kiện khi bạn chấp nhận tất cả các điều khoản, điều kiện, chính sách và thông báo được nêu ở đây.

Bằng cách truy cập trang web của chúng tôi và / hoặc mua một thứ gì đó từ chúng tôi, bạn tham gia vào “Dịch vụ” của chúng tôi và đồng ý chịu ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện sau (“Điều khoản Dịch vụ”, “Điều khoản”), bao gồm các điều khoản và điều kiện bổ sung tham chiếu ở đây và / hoặc có sẵn bằng siêu liên kết. Các Điều khoản Dịch vụ này áp dụng cho tất cả người dùng của trang web, bao gồm nhưng không giới hạn đối với người dùng là trình duyệt, nhà cung cấp, khách hàng, người bán và / hoặc người đóng góp nội dung.

Vui lòng đọc kỹ các Điều khoản Dịch vụ này trước khi truy cập hoặc sử dụng trang web của chúng tôi. Bằng cách truy cập hoặc sử dụng bất kỳ phần nào của trang web, bạn đồng ý chịu ràng buộc bởi các Điều khoản Dịch vụ này. Nếu bạn không đồng ý với tất cả các điều khoản và điều kiện của thỏa thuận này, thì bạn không thể truy cập trang web hoặc sử dụng bất kỳ dịch vụ nào. Nếu Điều khoản Dịch vụ này được coi là một đề nghị, việc chấp nhận được giới hạn rõ ràng đối với các Điều khoản Dịch vụ này.

Bất kỳ tính năng hoặc công cụ mới nào được thêm vào cửa hàng hiện tại cũng phải tuân theo Điều khoản dịch vụ. Bạn có thể xem lại phiên bản mới nhất của Điều khoản dịch vụ bất kỳ lúc nào trên trang này. Chúng tôi bảo lưu quyền cập nhật, thay đổi hoặc thay thế bất kỳ phần nào của các Điều khoản Dịch vụ này bằng cách đăng các bản cập nhật và / hoặc thay đổi trang web của chúng tôi. Bạn có trách nhiệm kiểm tra trang này theo định kỳ để biết các thay đổi. Việc bạn tiếp tục sử dụng hoặc truy cập vào trang web sau khi đăng bất kỳ thay đổi nào tạo thành sự chấp nhận những thay đổi đó.

Cửa hàng của chúng tôi được đặt trên Shopify Inc. Cung cấp cho chúng tôi nền tảng thương mại điện tử trực tuyến cho phép chúng tôi bán sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi cho bạn.

PHẦN 1 – ĐIỀU KHOẢN CỬA HÀNG ONLINE

Bằng cách đồng ý với các Điều khoản Dịch vụ này, bạn cho biết rằng bạn ít nhất là độ tuổi trưởng thành trong tiểu bang hoặc tỉnh nơi cư trú của bạn hoặc bạn là người lớn tuổi trong tiểu bang hoặc tỉnh nơi cư trú của bạn và bạn đã cho chúng tôi sự đồng ý cho phép bất kỳ người phụ thuộc nhỏ nào của bạn sử dụng trang web này.

Bạn không được sử dụng các sản phẩm của chúng tôi vì bất kỳ mục đích bất hợp pháp hoặc trái phép nào, trong việc sử dụng Dịch vụ, vi phạm bất kỳ luật nào thuộc thẩm quyền của bạn (bao gồm nhưng không giới hạn ở luật bản quyền).

Bạn không được truyền tải bất kỳ loại sâu hay virus nào hoặc bất kỳ mã nào có tính chất phá hoại.

Việc vi phạm hoặc xâm phạm bất kỳ Điều khoản nào sẽ dẫn đến việc chấm dứt ngay các Dịch vụ của bạn.

PHẦN 2 – ĐIỀU KIỆN CHUNG

Chúng tôi bảo lưu quyền từ chối dịch vụ cho bất cứ ai vì bất kỳ lý do nào vào bất kỳ lúc nào.

Bạn hiểu rằng nội dung của bạn (không bao gồm thông tin thẻ tín dụng), có thể được chuyển không mã hoá và bao gồm (a) truyền qua các mạng khác nhau; và (b) thay đổi để phù hợp và thích ứng với yêu cầu kỹ thuật của các mạng kết nối hoặc thiết bị. Thông tin thẻ tín dụng luôn được mã hóa khi chuyển qua mạng.

Bạn đồng ý không sao chép, bán, bán lại hoặc khai thác bất kỳ phần nào của Dịch vụ, sử dụng Dịch vụ hoặc truy cập vào Dịch vụ hoặc bất kỳ liên lạc nào trên trang web thông qua dịch vụ được cung cấp mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi .

Các tiêu đề được sử dụng trong hợp đồng này chỉ được cung cấp cho sự tiện lợi và sẽ không hạn chế hoặc ảnh hưởng đến các Điều khoản này.

PHẦN 3 – ĐỘ CHÍNH XÁC, SỰ PHÙ HỢP VÀ HỢP TÁC THÔNG TIN

Chúng tôi không chịu trách nhiệm nếu thông tin được cung cấp trên trang này không chính xác, đầy đủ hoặc thịnh hành. Tài liệu trên trang web này chỉ được cung cấp cho các thông tin tổng quát và không nên dựa vào hoặc sử dụng làm cơ sở duy nhất để ra quyết định mà không tham khảo nguồn thông tin chính yếu, chính xác hơn, đầy đủ hơn hoặc kịp thời hơn. Bất cứ sự phụ thuộc vào tài liệu trên trang này đều do bạn tự chịu rủi ro.

Trang web này có thể chứa thông tin lịch sử nhất định. Thông tin lịch sử, nhất thiết, không phải là thịnh hành và chỉ được cung cấp để tham khảo. Chúng tôi bảo lưu quyền sửa đổi nội dung của trang này bất cứ lúc nào, nhưng chúng tôi không có nghĩa vụ phải cập nhật bất kỳ thông tin nào trên trang của chúng tôi. Bạn đồng ý rằng bạn có trách nhiệm theo dõi các thay đổi đối với trang web của chúng tôi.

PHẦN 4 – SỬA ĐỔI ĐỐI VỚI DỊCH VỤ VÀ GIÁ

Giá sản phẩm của chúng tôi có thể thay đổi mà không báo trước.

Chúng tôi bảo lưu quyền vào bất kỳ lúc nào để sửa đổi hoặc chấm dứt Dịch vụ (hoặc bất kỳ phần hoặc nội dung nào của Dịch vụ) mà không cần thông báo trước.

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về bất kỳ sửa đổi, thay đổi giá cả, đình chỉ hoặc ngừng dịch vụ.

PHẦN 5 – SẢN PHẨM HOẶC DỊCH VỤ (nếu có)

Một số sản phẩm hoặc dịch vụ có thể có sẵn trực tuyến thông qua trang web. Các sản phẩm hoặc dịch vụ này có thể có số lượng hạn chế và có thể trở lại hoặc trao đổi chỉ theo Chính sách hoàn trả của chúng tôi.

Chúng tôi đã cố gắng hết sức để hiển thị càng chính xác càng tốt màu sắc và hình ảnh của sản phẩm xuất hiện tại cửa hàng. Chúng tôi không thể đảm bảo màn hình hiển thị màu máy tính của bạn có màu sắc chính xác.

Chúng tôi bảo lưu quyền, nhưng không có nghĩa vụ, để hạn chế việc bán sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi cho bất kỳ người, khu vực địa lý hoặc thẩm quyền. Chúng tôi có thể thực hiện quyền này theo từng trường hợp cụ thể. Chúng tôi bảo lưu quyền hạn chế số lượng của bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào mà chúng tôi cung cấp. Tất cả các mô tả về sản phẩm hoặc giá cả sản phẩm có thể thay đổi bất cứ lúc nào mà không cần thông báo, tùy theo quyết định của chúng tôi. Chúng tôi giữ quyền chấm dứt bất kỳ sản phẩm vào bất kỳ lúc nào. Bất kỳ đề nghị cho bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ được thực hiện trên trang web này là vô hiệu ở nơi bị cấm.

Chúng tôi không đảm bảo rằng chất lượng của bất kỳ sản phẩm, dịch vụ, thông tin hoặc tài liệu khác mà bạn mua hoặc thu được sẽ đáp ứng được mong đợi của bạn hoặc bất kỳ lỗi nào trong Dịch vụ sẽ được điều chỉnh.

PHẦN 6 – ĐỘ CHÍNH XÁC THANH TOÁN VÀ THÔNG TIN TÀI KHOẢN

Chúng tôi bảo lưu quyền từ chối mọi đơn đặt hàng mà bạn đặt với chúng tôi. Chúng tôi có thể, tùy theo quyết định của chúng tôi, hạn chế hoặc hủy bỏ số lượng mua cho mỗi người, mỗi hộ gia đình hoặc mỗi đơn đặt hàng. Những hạn chế này có thể bao gồm các đơn đặt hàng được đặt bởi hoặc cùng một tài khoản khách hàng, cùng một thẻ tín dụng, và / hoặc các đơn đặt hàng sử dụng cùng một địa chỉ thanh toán và / hoặc vận chuyển. Trong trường hợp chúng tôi thực hiện thay đổi hoặc huỷ một đơn đặt hàng, chúng tôi có thể cố gắng thông báo cho bạn bằng cách liên lạc với địa chỉ e-mail và / hoặc địa chỉ thanh toán / số điện thoại được cung cấp vào thời điểm đặt hàng. Chúng tôi bảo lưu quyền hạn chế hoặc cấm các đơn hàng mà theo phán xét riêng của chúng tôi có vẻ như được đặt bởi các đại lý, người bán lại hoặc nhà phân phối.

Bạn đồng ý cung cấp thông tin mua và tài khoản hiện tại, đầy đủ và chính xác cho tất cả các giao dịch mua hàng được thực hiện tại cửa hàng của chúng tôi. Bạn đồng ý cập nhật ngay tài khoản và các thông tin khác của bạn, bao gồm địa chỉ email, số thẻ tín dụng và ngày hết hạn để chúng tôi có thể hoàn thành giao dịch của bạn và liên hệ với bạn nếu cần.

Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem lại Chính sách hoàn trả của chúng tôi.

PHẦN 7 – CÁC CÔNG CỤ TỰ CHỌN

Chúng tôi có thể cung cấp cho bạn quyền truy cập vào các công cụ của bên thứ ba mà chúng tôi không giám sát cũng không có quyền kiểm soát cũng không phải là đầu vào.

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng chúng tôi cung cấp quyền truy cập vào các công cụ như “hiện tại” và “có sẵn” mà không có bất kỳ bảo đảm, đại diện hoặc điều kiện nào dưới bất kỳ hình thức nào và không có sự xác nhận nào. Chúng tôi sẽ không có trách nhiệm pháp lý phát sinh từ hoặc liên quan đến việc bạn sử dụng các công cụ tùy chọn của bên thứ ba.

Bất kỳ việc bạn sử dụng các công cụ tùy chọn được cung cấp thông qua trang web hoàn toàn chịu rủi ro và tuỳ ý và bạn phải đảm bảo rằng bạn đã quen thuộc và chấp thuận các điều khoản về các công cụ được cung cấp bởi các nhà cung cấp bên thứ ba có liên quan.

Trong tương lai, chúng tôi cũng có thể cung cấp các dịch vụ và / hoặc các tính năng mới thông qua trang web (bao gồm, việc phát hành các công cụ và nguồn lực mới). Các tính năng mới và / hoặc dịch vụ này cũng phải tuân thủ các Điều khoản Dịch vụ này.

PHẦN 8 – LIÊN KẾT CỦA BÊN THỨ BA

Một số nội dung, sản phẩm và dịch vụ có sẵn thông qua Dịch vụ của chúng tôi có thể bao gồm các tài liệu từ bên thứ ba.

Liên kết bên thứ ba trên trang này có thể hướng bạn đến các trang web của bên thứ ba không liên kết với chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về việc kiểm tra hoặc đánh giá nội dung, tính chính xác và chúng tôi không bảo đảm và không có bất kỳ trách nhiệm pháp lý cho bất kỳ tài liệu, trang web của bên thứ ba đối với bất kỳ tài liệu, sản phẩm, hoặc dịch vụ của bên thứ ba khác.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hoặc thiệt hại liên quan đến việc mua hoặc sử dụng hàng hoá, dịch vụ, tài nguyên, nội dung hoặc bất kỳ giao dịch khác được thực hiện liên quan đến bất kỳ trang web của bên thứ ba nào. Vui lòng xem lại cẩn thận các chính sách và thực tiễn của bên thứ ba và đảm bảo bạn hiểu họ trước khi tham gia bất kỳ giao dịch nào. Khiếu nại, phàn nàn, quan ngại hoặc câu hỏi về sản phẩm của bên thứ ba phải được chuyển đến bên thứ ba.

PHẦN 9 – NGƯỜI SỬ DỤNG Ý KIẾN, PHẢN HỒI VÀ ĐỆ TRÌNH KHÁC

Nếu theo yêu cầu của chúng tôi, bạn gửi một số bài gửi cụ thể (ví dụ các cuộc thi) hoặc nếu không có yêu cầu từ chúng tôi, bạn gửi ý tưởng sáng tạo, đề xuất, kế hoạch, hoặc các tài liệu khác, trực tuyến, bằng email, bằng bưu điện hoặc bằng cách khác (thông thường, ‘bình luận’), bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể, bất cứ lúc nào, không hạn chế, chỉnh sửa, sao chép, xuất bản, phân phối, dịch và sử dụng dưới bất kỳ phương tiện nào bất kỳ bình luận nào mà bạn gửi cho chúng tôi. Chúng tôi đang và sẽ không có nghĩa vụ (1) duy trì bất kỳ ý kiến ​​trong sự tin tưởng; (2) bồi thường cho bất kỳ ý kiến; hoặc (3) trả lời bất cứ bình luận nào.

Chúng tôi có thể, nhưng không có nghĩa vụ theo dõi, chỉnh sửa hoặc xóa nội dung mà chúng tôi xác định theo ý của chúng tôi là bất hợp pháp, xúc phạm, đe dọa, phỉ báng, khiêu dâm hoặc gây khó chịu hoặc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ bên nào hoặc các Điều khoản Dịch vụ.

Bạn đồng ý rằng bình luận ​​của bạn sẽ không vi phạm bất kỳ quyền nào của bên thứ ba, bao gồm bản quyền, nhãn hiệu, quyền riêng tư, nhân cách hoặc quyền cá nhân hoặc độc quyền khác. Bạn đồng ý rằng bình luận ​​của bạn sẽ không chứa các tài liệu khiêu dâm hoặc ngược đãi, lạm dụng, hoặc chứa bất kỳ virus máy tính hoặc phần mềm độc hại nào khác mà có thể ảnh hưởng đến hoạt động của Dịch vụ hoặc bất kỳ trang web nào có liên quan. Bạn không được sử dụng một địa chỉ e-mail giả mạo, giả vờ là một người khác ngoài chính mình, hoặc bằng cách nào đó lừa dối chúng tôi hoặc các bên thứ ba về nguồn gốc của bất kỳ bình luận nào. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm cho bất kỳ nhận xét nào bạn đưa ra và tính chính xác của chúng. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ bình luận ​​nào được đăng tải bởi bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào.

PHẦN 10 – THÔNG TIN CÁ NHÂN

Việc bạn gửi thông tin cá nhân thông qua cửa hàng được điều chỉnh bởi Chính sách Bảo mật của chúng tôi. Đến xem Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

PHẦN 11 –  LỖI, KHÔNG CHÍNH XÁC VÀ THIẾU SÓT

Đôi khi có thể trong thông tin trên trang web của chúng tôi hoặc trong Dịch vụ có chứa lỗi đánh máy, không chính xác hoặc thiếu sót có thể liên quan đến mô tả sản phẩm, giá cả, khuyến mãi, phiếu mua hàng, phí vận chuyển sản phẩm, thời gian vận chuyển và tính khả dụng. Chúng tôi bảo lưu quyền sửa chữa bất kỳ sai sót, không chính xác hoặc thiếu sót nào và thay đổi, cập nhật thông tin hoặc huỷ bỏ đơn đặt hàng nếu bất kỳ thông tin nào trong Dịch vụ hoặc trên bất kỳ trang web nào có liên quan không chính xác bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước (bao gồm cả sau khi bạn gửi đơn hàng của mình).

Chúng tôi không bắt buộc phải cập nhật, sửa đổi hoặc làm rõ thông tin trong Dịch vụ hoặc trên bất kỳ trang web nào có liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn, thông tin về giá, trừ khi được yêu cầu bởi luật pháp. Không cập nhật hoặc làm mới ngày cập nhật được áp dụng trong Dịch vụ hoặc trên bất kỳ trang web nào liên quan, nên được thực hiện để cho biết rằng tất cả thông tin trong Dịch vụ hoặc trên bất kỳ trang web nào có liên quan đã được sửa đổi hoặc cập nhật.

PHẦN 12 – NGHIÊM CẤM SỬ DỤNG

Ngoài những điều cấm đoán khác được nêu trong Điều khoản Dịch vụ, bạn bị cấm sử dụng trang web hoặc nội dung của trang web: (a) vì bất kỳ mục đích bất hợp pháp; (b) kêu gọi người khác thực hiện hoặc tham gia vào các hành vi bất hợp pháp; (c) vi phạm bất kỳ quy định, luật lệ, luật pháp hay pháp lệnh địa phương nào của quốc tế, liên bang, tỉnh hay bang;(d) xâm phạm hoặc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền sở hữu trí tuệ của người khác; (e) quấy rối, lạm dụng, xúc phạm, làm hại, phỉ báng, vu khống, chê bai, hăm dọa, hoặc phân biệt đối xử dựa trên giới tính, khuynh hướng tình dục, tôn giáo, dân tộc, chủng tộc, tuổi, nguồn gốc quốc gia hoặc tàn tật; (f) đưa thông tin giả mạo hoặc gây hiểu nhầm; (g) tải lên hoặc truyền virus hoặc bất kỳ loại mã độc nào khác có thể được sử dụng dưới bất kỳ hình thức nào ảnh hưởng đến chức năng hoặc hoạt động của Dịch vụ hoặc của bất kỳ trang web, các trang web khác, hoặc Internet; (h) thu thập hoặc theo dõi thông tin cá nhân của người khác; ( i ) thư rác, thu thập thông tin; (j) vì bất kỳ mục đích khiêu dâm hoặc vô đạo đức; hoặc (k) can thiệp hoặc phá hoại các tính năng bảo mật của Dịch vụ hoặc bất kỳ trang web, các trang web khác, hoặc Internet. Chúng tôi bảo lưu quyền chấm dứt việc sử dụng Dịch vụ hoặc bất kỳ trang web nào có liên quan do vi phạm bất kỳ việc sử dụng bị cấm nào.

PHẦN 13 – TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ BẢO HÀNH; GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

Chúng tôi không cam kết, đại diện hay đảm bảo rằng việc bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi sẽ không bị gián đoạn, kịp thời, an toàn hoặc không có lỗi.

Chúng tôi không đảm bảo rằng các kết quả thu được từ việc sử dụng dịch vụ sẽ chính xác hoặc đáng tin cậy.

Bạn đồng ý rằng đôi khi chúng tôi có thể xóa dịch vụ trong thời gian không xác định hoặc hủy dịch vụ bất cứ lúc nào mà không cần thông báo cho bạn.

Bạn đồng ý rõ ràng rằng việc bạn sử dụng, hoặc không có khả năng sử dụng, dịch vụ là rủi ro duy nhất của bạn. Dịch vụ và tất cả các sản phẩm và dịch vụ giao hàng được cung cấp cho bạn thông qua dịch vụ này là (ngoại trừ được chúng tôi nêu rõ) cung cấp ‘theo nguyên’ và ‘có sẵn’ cho việc sử dụng của bạn mà không có bất kỳ đại diện, đảm bảo hoặc điều kiện nào dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm tất cả các bảo đảm ngụ ý hoặc điều kiện thương mại, chất lượng thương mại, tính phù hợp cho một mục đích cụ thể, độ bền, tiêu đề và không vi phạm.

Trong mọi trường hợp, HiQ, giám đốc, nhân viên văn phòng, nhân viên, chi nhánh, đại lý, nhà thầu, tập sự, nhà cung cấp, nhà cung cấp dịch vụ hoặc người cấp phép đều phải chịu trách nhiệm cho bất kỳ thương tật, mất mát, yêu cầu bồi thường, hoặc gián tiếp, ngẫu nhiên, trừng phạt, đặc biệt, các thiệt hại do hậu quả của bất kỳ hình thức nào, bao gồm, nhưng không hạn chế lợi nhuận bị mất, doanh thu bị mất, mất tiền tiết kiệm, mất dữ liệu, chi phí thay thế, hoặc bất kỳ thiệt hại tương tự, có căn cứ trong hợp đồng, vi phạm (bao gồm cả sơ suất), trách nhiệm nghiêm ngặt hay không, phát sinh từ sử dụng bất kỳ dịch vụ nào hoặc bất kỳ sản phẩm nào được mua sử dụng dịch vụ hoặc cho bất kỳ khiếu nại nào khác có liên quan đến bất kỳ cách nào sử dụng dịch vụ hoặc bất kỳ sản phẩm nào, bao gồm, nhưng không giới hạn ở bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót nào trong bất kỳ nội dung nào, tổn thất hoặc thiệt hại phát sinh do việc sử dụng dịch vụ hoặc bất kỳ nội dung (hoặc sản phẩm) nào được đăng, truyền tải, hoặc bằng cách khác được cung cấp qua dịch vụ, ngay cả khi được thông báo về khả năng của chúng. Bởi vì một số tiểu bang hoặc khu vực pháp lý không cho phép loại trừ hoặc giới hạn trách nhiệm pháp lý đối với các thiệt hại do hậu quả hoặc ngẫu nhiên, trong các tiểu bang hoặc khu vực pháp lý đó, trách nhiệm pháp lý của chúng tôi sẽ được giới hạn trong phạm vi tối đa mà pháp luật cho phép.

PHẦN 14 – BỒI THƯỜNG

Bạn đồng ý bồi thường, bảo vệ và giữ cho HiQ và cha mẹ, các công ty con, các chi nhánh, đối tác, các nhân viên, giám đốc, đại lý, nhà thầu, nhà cung cấp dịch vụ, nhà cung cấp dịch vụ, nhà thầu phụ, thực tập sinh và nhân viên không có hại phí luật sư do bên thứ ba thực hiện do hoặc phát sinh từ việc bạn vi phạm các Điều khoản Dịch vụ này hoặc các tài liệu mà họ đưa ra bằng cách tham khảo hoặc vi phạm pháp luật hoặc quyền của bên thứ ba.

PHẦN 15 – ĐIỀU KHOẢN CẮT ĐỨT

Trong trường hợp bất kỳ quy định nào của Điều khoản dịch vụ này được xác định là bất hợp pháp, vô hiệu hoặc không thể thi hành được, điều khoản đó sẽ có hiệu lực trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép và phần không thể thực thi được coi là bị cắt đứt khỏi các Điều khoản này Dịch vụ, việc xác định như vậy sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực và hiệu lực của bất kỳ điều khoản còn lại nào khác.

PHẦN 16 – KẾT THÚC

Nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý của các bên phát sinh trước ngày chấm dứt sẽ còn hiệu lực sau khi chấm dứt hợp đồng này cho mọi mục đích.

Các Điều khoản Dịch vụ này có hiệu lực trừ khi và cho đến khi bạn hoặc chúng tôi chấm dứt. Bạn có thể chấm dứt các Điều khoản Dịch vụ bất kỳ lúc nào bằng cách thông báo với chúng tôi rằng bạn không còn muốn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi hoặc khi bạn ngừng sử dụng trang web của chúng tôi.

Chúng tôi cũng có thể chấm dứt hợp đồng này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo và bạn sẽ phải chịu trách nhiệm về tất cả các khoản phải trả đến và bao gồm ngày chấm dứt; và / hoặc tương ứng có thể từ chối bạn truy cập Dịch vụ của chúng tôi (hoặc bất kỳ phần nào của nó).

PHẦN 17 – ĐIỀU KIỆN THỎA THUẬN

Việc chúng tôi không thực hiện hoặc thực thi bất kỳ quyền hoặc điều khoản nào của các Điều khoản Dịch vụ này sẽ không tạo thành sự khước từ quyền hoặc quy định đó.

Các Điều khoản Dịch vụ và bất kỳ chính sách hoặc quy tắc hoạt động do chúng tôi đăng trên trang này hoặc liên quan đến Dịch vụ tạo thành toàn bộ thỏa thuận và sự hiểu biết giữa bạn và chúng tôi và chi phối việc sử dụng Dịch vụ của bạn, thay thế cho bất kỳ thoả thuận, dù bằng miệng hay bằng văn bản, giữa bạn và chúng tôi (bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ phiên bản trước nào của Điều khoản dịch vụ).

Bất kỳ sự mơ hồ nào trong việc giải thích các Điều khoản Dịch vụ này sẽ không được diễn giải đối với bên soạn thảo.

PHẦN 18 – LUẬT PHÁP HÀNH CHÍNH

Các Điều khoản Dịch vụ và bất kỳ thoả thuận riêng nào mà chúng tôi cung cấp cho bạn các Dịch vụ sẽ được quản lý và giải thích theo luật pháp tại Phòng SAV.7-03.12 & SAV.7-03.13, Tầng 3, Tòa nhà The Sun Avenue, 28 Mai Chí Thọ, Phường An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh.

PHẦN 19 – THAY ĐỔI ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ

Bạn có thể xem lại phiên bản mới nhất của Điều khoản dịch vụ bất kỳ lúc nào tại trang này.

Chúng tôi bảo lưu quyền, theo ý riêng của chúng tôi, để cập nhật, thay đổi hoặc thay thế bất kỳ phần nào của các Điều khoản Dịch vụ bằng cách đăng các bản cập nhật và thay đổi trang web của chúng tôi. Bạn có trách nhiệm kiểm tra trang web của chúng tôi theo định kỳ để tiếp cận những thay đổi. Việc bạn tiếp tục sử dụng hoặc truy cập vào trang web hoặc Dịch vụ của chúng tôi sau bài đăng có bất kỳ thay đổi nào đối với các Điều khoản Dịch vụ này đồng nghĩa với việc chấp nhận những thay đổi đó.

PHẦN 20 – THÔNG TIN LIÊN HỆ

Các câu hỏi về Điều khoản Dịch vụ phải được gửi cho chúng tôi theo địa chỉ hr@hiq.ai.

Bởi: Tracy Trang